Wytwarzania i energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Celem głównym projektu jest zwiększenie produkcji prądu oraz energii z powietrza do produkcji energii cieplnej w przedsiębiorstwie ALINA MROCZEK – A.R. „M” HURT-DETAL.

Planowane efekty w sferze społecznej, ekonomicznej i przestrzennej:
Ochrona przyrody poprzez zmniejszenie CO2 do środowiska i produkcję energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii
Promocja energii odnawialnej poprzez usytuowanie inwestycji na obiektach
Wprowadzenie nowego produktu do działalności przedsiębiorstwa w postaci prądu elektrycznego
Zmniejszenie kosztów opłat za korzystanie z energii elektrycznej i cieplnej
Zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym regionu i kraju
Wartość projektu: 596 002,04 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 411 525.80 zł